Niehamujący mutant domeny rusztowania jaskini-1 wzmacnia syntezę NO pochodzącą z eNOS i rozszerzenie naczyń u myszy ad 8

Nie zaobserwowano agregacji peptydów. Testy reaktywności naczyniowej. Eksperymenty na zwierzętach zostały zatwierdzone przez IACUC na Uniwersytecie Medycznym Uniwersytetu Yale. Myszy WT i eNOS-null zakupiono odpowiednio z Charles River lub JAX, podczas gdy myszy Cav-1 KO hodowano w domu, jak opisano wcześniej (18). Długoterminowa hodowla została wykonana na Uniwersytecie Yale; myszy karmiono normalną karmą dla dzieci. Izolację i wstępną obróbkę pierścieni aortalnych oraz testy reaktywności naczyń przeprowadzono w sposób opisany uprzednio (20, 24). Kwantyfikacja uwalniania nadtlenku (O2a). Oznaczenia redukcji cytochromu c zostały zaadaptowane z poprzednich prac (27). BAEC wysiano na 24-studzienkowe płytki i zainfekowano adenowirusami. Czterdzieści osiem godzin po zakażeniu komórki przemyto dwukrotnie PBS i inkubowano w warunkach słabego oświetlenia z buforem na bazie PBS (Ca2 + / Mg2 +) zawierającym 50. M acetylowanego żelazicytochromu c (Sigma-Aldrich) i katalazy (125 jednostek / ml; Sigma-Aldrich) przez 30 minut w inkubatorze w temperaturze 37 ° C. Supernatant po inkubacji usunięto następnie z każdej studzienki, przeniesiono do znakowanych probówek Eppendorfa (1 probówka / dołek) i umieszczono na lodzie. Natychmiast komórki inkubowano przez dodatkowe 30 minut w podobnych warunkach z dysmutazą ponadtlenkową (SOD) (200 jednostek / ml, Sigma-Aldrich). W międzyczasie zmierzono absorbancję przy 540 nm, 550 nm i 560 nm, stosując spektrofotometr (Magellan, TECAN), a następnie pomiar OD ośrodka zawierającego SOD. Ilość O2. wytworzone z każdej studzienki obliczono stosując następujące równania przekształcania: . OD 550 nm = OD 550 nm. ([OD 540 nm + OD 560 nm) / 2]) i O2a = (